UK Team

Mathew Hurley

Lou Hurley

Peter Dykes

Joe Burgess

Nepal Team

John Khadka

Subekshya Singh

Sachit Sherchan

Srijana Kharel

Aasish Wagle

Bandana Adhikary

Namuna Rayamajhi

Rasmi Rawal

Bhagwati Bhatta